Kurset

Qëllimi i programeve të ofruara është që studentët të pajisen me njohuri relevante që  u  mundësojnë  atyre  një  kuptueshmëri  brezgjerë  të  teorisë  dhe  të  praktikës . Kjo gjë kompletohet me shumë aktivitete përmes të lexuarit, të shkruarit , të dëgjuarit dhe të folurit. Puna modulare është e bashkangjitur edhe me mundësinë e zgjerimit të fushave të interesit me anë të prezantimeve  dhe me anë të shqyrtimit dhe zhvillimit të një teme speciale sipas përzgjedhjes së studentit për  provimin përfundimtar (vlerësimi sumativ)  ku vlerësohet rrjedhshmëria  e të folurit të gjuhës së huaj.

 • Anglisht

  Gjuhë Angleze nga A1 në C2.   Per grupmoshat: 6 – 11 vjeç. (3 herë ne javë nga 50 minuta) 10 – 17 vjeç. (3 herë ne...
 • Italisht

  Gjuhë Italiane nga A1 në B2.   Per grupmoshat: 10 – 17 vjeç. (3 herë ne javë nga 50 minuta) 18+ vjeç. (3 herë ne javë nga...
 • Turqisht

  Gjuhë Turke nga A1 në B2.   Per grupmoshat: 10 – 17 vjeç. (3 herë ne javë nga 50 minuta) 18+ vjeç. (3 herë ne javë nga...
 • Kroatisht

  Gjuhë Kroate nga A1 në B2.   Per grupmoshat: 10 – 17 vjeç. (3 herë ne javë nga 50 minuta) 18+ vjeç.  (3 herë ne javë nga...
 • Shqip

  Gjuhë Shqipe nga A1 në B2.   Per grupmoshat: 18+ vjeç.  (3 herë ne javë nga 75 minuta) Kurset prezantojnë të dyja, Shqipen e shkruar...